เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/11049 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุฯ (ครั้งที่ 420)     ดาวน์โหลด