หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว(ล) 21106 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่องพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 75 ก วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ฯ     ดาวน์โหลด