หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/10213 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)    ดาวน์โหลด