ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด