ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด