ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์     ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์     ดาวน์โหลด