หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 248 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด