เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7042 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  งบลงทุนฯ (ครั้งที่ 283 – 284)     ดาวน์โหลด