เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดเลย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7041 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค    งบลงทุน (ครั้งที่ 281 – 282)     ดาวน์โหลด