ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท

บัญชีสำเนาหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 

ใบสมัครโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

กฏมหาเถรสมาคม