หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/7038 – 7039 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับกระบวนการคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 285-286)

เรียน  ศึกษาธิการภาค 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด