Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลปฏิบัติการ

กรมกิจการสตรีและครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 407 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02001/ว 10471 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0201.3/ว 314 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 622 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” ปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564” หลักสูตรการบริหารธุรกิจระยะสั้น (Mini MBA Series) จำนวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Specialization Course) จำนวน ๒ หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เปิดรับสมัครนักศึกษานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศักษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย