Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จาก สพป. ลพบุรี เขต 1 เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนิเทศก์ จำนวน 4 อัตรา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๘๐๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๗๔๖๑ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7398 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมทำบุญ จำนวน 3 ฉบับ 1.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอสนับสนุนการพิมพ์หนังสือที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 3.สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7397 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จำนวน 2 แห่ง 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๗๓๙๒ ลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๖

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7341 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 5 ฉบับ 1.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2.องค์การสวนสัตว์ 3.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 4.องค์การจัดการน้ำเสีย 5.กรมกิจการผู้สูงอายุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7025 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 4 ฉบับ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 4.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๖๘๒๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง