Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 3377 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว 0001/21772 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เรื่อง งานภวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563

หนังสือสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว17491 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 ของประกาศกระทรวงการคลังที่ สสคท.962/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 17349 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 454 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธาน รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย

รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17252 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564