Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13210 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 13099 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 13100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12576 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12488 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12485 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12486 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว12386 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์ก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2563