Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว2652 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2553 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอกเรื่อง ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๔/๖๓

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว2485 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว2392 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนในหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว2391 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/2343 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/2270 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/2193 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง