Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ - Page 7

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/797 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 1443 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/19631 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว 19629 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 19645 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/17751 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/15729 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ