Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ - Page 3

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 10729 ลว. 27 มิ.ย.62 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 10728 ลว. 27 มิ.ย.62 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 3788 ลว. 11 มิ.ย.62

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0201.3/10687-10689 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/10059 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 10294 ลว.19 มิ.ย.2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 10293 ลว.19 มิ.ย.2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0106/ว 856 ลว.10 พ.ค.2562 เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 8962 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 8961 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 5 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 8991 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง