Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ - Page 2

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว2089 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/1763 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว1422 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว1271 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว1177 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/856 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว707 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว582 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว423 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว67 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 4 ฉบับ