Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/426 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 21232 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 20890 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 20508 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน 3 ฉบับ