Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10273 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10271 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10272 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9682 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอกมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9424 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/9307 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9273 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

ด่วนที่สุด ศธ 0201.3/ว 9239 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดีถึงแก่อสัญกรรม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/8841 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่องแจ้งเวียนหนังสือราชการมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน