Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/5420 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง การติดต่อราชการ ของสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว 5288 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง การติดต่อราชการ ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 1004 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว 5534 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 5420 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แจ้งเวียน การติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 หน่วยงาน 1.สำนักงาน ป.ป.ส. 2.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 3.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๕๒๔๒ ลงวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 5288 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แจ้งเวียน การติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๒๖๒ ลงวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 5135 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๔๘๑๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง