Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/20768 ลงวันทีี่ 9 ธันวาคม 2562 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405/ว 9981 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 19805 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 แจ้งหน่วยงานท่านให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 19200 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว19342 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/19335 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/19045 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และเปิดรับหนังสือเข้าประกวดฯ 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 19013 ลว. 11 พ.ย. 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ 0208/ว 4933 ลว.6 พ.ย.2562 เรื่อง ขอเรียนเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” ฯลฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 19014 ลว. 11 พ.ย. 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือ กพฐ. ที่ ศธ 04010/ว 3991 ลว.31 ต.ค.2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 18655 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ