Archives for หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/4565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/2863 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/4043 เรื่องแจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลังฯ (11-03-2564)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11281 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง