Archives for หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 9 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 6 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 2 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.1/ว 16 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/353 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0403.2/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ

หนังสือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ ชร 0032.101.2/ว 240 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งใบเสร็จรับเงิน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 147 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน