Archives for หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11281 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/10923 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/10691 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/9009 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว 166 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า