Archives for หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 386 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 80 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 76 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0731.2/ว 111 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562

หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560