Archives for หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว 166 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 125 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease  2019 (COVID-19))

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease  2019 (COVID-19))

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 55 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์