Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ - Page 26

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1632 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการพัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2192 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2191 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบดำเนินงาน ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคทุกภาค เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2131 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2132 – 2134 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าเช่าบ้าน (ครั้งที่ 183)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/311-318 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/791 – 793 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/788-790 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 172 – 174)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/765 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 128)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/712-713 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 127)