Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ - Page 25

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ครั้งที่ 215) – ศธจ.กาฬสินธ์ุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3368 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ครั้งที่ 213) – ศธจ.เชียงใหม่

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3564 – 3565 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการปรับกระบวนการคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2991 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3366 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3170 – 3173 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2990 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2404 – 2412 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1632 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการพัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2192 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ