Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ - Page 25

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4297 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยฯ (ครั้งที่ 227) – ศธจ.นราธิวาส

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4035 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ครั้งที่ 222) – ศธจ.อุตรดิตถ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4404 – 4405 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครั้งที่ 231 – 232)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4397 – 4401 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ โอนเปลี่ยนแปลงเป็น งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 233 – 237)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4180 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4183 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งบดำเนินงาน ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนวน 332,080 บาท

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4181 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งบดำเนินงาน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 18 จังหวัด จังหวัดละ 236,038 บาท

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3820 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน – ศธจ.ปัตตานี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3819 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง – ศธจ.สตูล

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน (ครั้งที่ 215) – ศธจ.กาฬสินธ์ุ