Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ - Page 21

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7180 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระดับจังหวัดฯ (ครั้งที่ 288)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7178 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบเงินอุดหนุนการพัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามหลักคุณธรรม จริยธรรมฯ (ครั้งที่ 289)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7145 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  งบดำเนินงานฯ (ครั้งที่ 297) – ศธจ.พะเยา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7042 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  งบลงทุนฯ (ครั้งที่ 283 – 284) – ศธจ.นครพนม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7041 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค    งบลงทุน (ครั้งที่ 281 – 282) – ศธจ.เลย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/7038 – 7039 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับกระบวนการคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 285-286)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6373 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ (ครั้งที่ 272) – ศธภ.13

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6553 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบลงทุนฯ (ครั้งที่ 278-280) – ศธจ.อุตรดิตถ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6491 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6533 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร