Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.5/13895 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระดับจังหวัดฯ (ครั้งที่ 485)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13806 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ (ครั้งที่ 501) – ศธจ.ปทุมธานี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13856 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบลงทุน และ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา งบลงทุนฯ (ครั้งที่ 494) – ศธจ.เชียงราย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13805 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (ครั้งที่ 495) – ศธจ.ลำพูน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.5/13809 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระดับจังหวัดฯ (ครั้งที่ 503) – ศธจ.กระบี่

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13850 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบดำเนินงานฯ (ครั้งที่ 504) – ศธภ.2, 5,10 และ 15

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13574 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ (ครั้งที่ 492) – ศธจ.กรุงเทพมหานคร

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13712 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ฯ (ครั้งที่ 490) – ศธจ.นครศรีธรรมราช

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13755 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ (ครั้งที่ 500) – ศธภ.17

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13479 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ (ครั้งที่ 482) – ศธจ.กาฬสินธุ์