Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2613 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมสร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ งบรายจ่ายอื่นฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2549 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ – ศธภ.3

หนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0406/ว 29 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้น้ำหมันดีเซลหมุนเร็ว บี10

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2408 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ (ครั้งที่ 115) – ศธภ.15

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2253 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา งบรายจ่ายอื่นฯ – ศธภ.12

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2262 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบดำเนินงานฯ  – ศธจ.ตรัง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2207 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น (ครั้งที่ 109)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2206 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุฯภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ  – ศธภ.10

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1537 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ – ศธภ.15

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1540 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ – ศธภ.18