Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7725 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/7163 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๖๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จำนวน ๓ เรื่อง 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6343 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 เมษายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

การคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี ๒๕๖๓

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายนายกริณทร์  สิมลิลาด)