Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกธิการ ที่ 2086/2563 ลว. 1.ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/15680 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 กันยายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/15873 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 แจ้งเวียนหนังสือสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/15524 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอก เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อโอนไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/15523 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13674 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ