Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ. - Page 5

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/9568 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9778 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 1 ราย)

รายงานติดตามการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๘๘๘๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๘๘๘๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ. ๐๒๐๑.๔/๘๗๓๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง สำรวจข้าราชการที่ต้องการเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/8557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ. 0206.5/189 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งแก้ไขข้อความในหลักสูตรการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7725 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)