Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ. - Page 4

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12995 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก เรื่อง ขยายเวลารับโอนข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 6 ตำแหน่ง เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12816-12817 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงการคลัง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11271 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11711 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (อบรมชำนาญการพิเศษ ปี 2563)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11204 ลว. 15 ก.ค. 63 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก มาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11201 ลว. 15 ก.ค. 63 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก มาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

สำเนาหนังสือวิทยาลัยชุมชน ด่วนที่สุด ที่ อว. 0610(3)/1907 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10592 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10584 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ. 0206.2/304 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา