Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ. - Page 3

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/15873 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 แจ้งเวียนหนังสือสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/15524 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอก เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อโอนไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/15523 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13674 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/14104 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/13716 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/13717 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดกรมขนส่งทางราง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ