Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ. - Page 2

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2763 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/957 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มกราคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/21444 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/19401 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17595 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/18018 ลว. 27 ต.ค. 63 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า และแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกธิการ ที่ 2086/2563 ลว. 1.ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/15680 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 กันยายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ