Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17239 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ทางเวปไซด์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฎท้าย(รายละเอียด) โดยระบบเปิดให้ตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/14977 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 กันยายน 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12508 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11017 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6328 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 เมษายน 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/6456 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4688 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มีนาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/4671 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและเก็บภาษีที่ดินฯ