Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/19362 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักวิชาการศึกษา) 

เรื่อง ถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพฐ)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/19894 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่องเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2562

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/ว 19237 – 19238 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการใช้กระดาษ ประจำปี 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2368/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2367/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน