Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักทรัพยากรบุคคล) 

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลลูกจ้างประจำพ้นจากราชการและแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอดรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201/ว 13032 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งการกำหนดกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ และโต๊ะลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12071 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ