Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/20966 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/19114 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17239 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ทางเวปไซด์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฎท้าย(รายละเอียด) โดยระบบเปิดให้ตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/14977 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 กันยายน 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12508 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11017 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6328 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 เมษายน 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)