Archives for ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลในแอพพลิเคชั่น Line เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาการเลือกกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12