Archives for ข่าวประกาศ

การจ้างเอกชนดำเนินงาน ในลักษณะการจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติ/พนักงานจ้างเหมาบริการ/บุคคลธรรมดา ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่บุตร หลานและญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมูลนิธิครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้ายและบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ ศธจ.สป.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงานของหน่วยงานเนื่องจากกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค