Archives for ข่าวประกาศ - Page 5

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาการเลือกกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ