Archives for ข่าวประกาศ

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (รายโชคชัย อุดพรม)

แก้ไข เปลี่ยนแปลง และถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (รายกนกพร กุลขวัญ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายนางสาวพิชยา สุทธิแสน)

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายนายพุฒิธร บุญเรือง)

รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผลงานและข้อเสนอแนวความคิด วิธีการหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางจารุนี กองทองดี และนางสาวเบญจมาภรณ์ สริยบูรพกูล)