Archives for ข่าวประกาศ

ประกาศเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลในแอพพลิเคชั่น Line เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาการเลือกกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

12