Archives for ข่าวรับสมัคร

เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม

การแจ้งความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านระบบริหารจัดการการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ 18 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานราชการด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง