Archives for ข่าวรับสมัคร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางกัลยรัตช์ เดชจินดา)

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ ที่ ศธ 0201.4/14281 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งอำนวยการระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ