Archives for ข่าวรับสมัคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะของลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส๒/หัวหน้า สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (11 ตำแหน่ง)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ