Archives for ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๑๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ ศธจ.

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ