Archives for ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกธิการ ที่ 2086/2563 ลว. 1.ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๑๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน