Archives for ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๑๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน