Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป. - Page 35

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10593 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10591 ลงวันที่ 3 ก.ค. 63 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป. 0020/ว 104 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10592 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10584 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ. 0206.2/304 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10273 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10271 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10272 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง