Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป. - Page 34

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11203 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11204 ลว. 15 ก.ค. 63 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก มาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11201 ลว. 15 ก.ค. 63 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก มาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม และเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

สำเนาหนังสือวิทยาลัยชุมชน ด่วนที่สุด ที่ อว. 0610(3)/1907 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ