Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป. - Page 33

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 2 ราย)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11711 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11690 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (อบรมชำนาญการพิเศษ ปี 2563)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11295 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมจากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อทราบ จำนวน 3 หลักสูตร

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ