Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป. - Page 33

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10273 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10271 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10272 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9778 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9682 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอกมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9273 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง