Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป. - Page 32

การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12462 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก ให้หน่วยงานในสังกัดสป.ทราบ จำนวน 3 หลักสูตร

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 258 อัตรา

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. และเลขาธิการคุรุสภา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12016 ลว. 29 ก.ค. 63 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก มาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 1 ราย)