Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป. - Page 31

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12576 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12488 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12485 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12486 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์ก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ