Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป. - Page 2

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Goverment Data Center and Cloud Service : GDCC)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (คนพิการ) เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ทางเวปไซด์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฎท้าย(รายละเอียด) โดยระบบเปิดให้ตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง Risk Managment Plan”ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 14 (Online)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ