Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป.

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์จาก สพป. ลพบุรี เขต 1 เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนิเทศก์ จำนวน 4 อัตรา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๘๐๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๗๔๖๑ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๗๓๙๒ ลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๖