Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป.

การจ้างเอกชนดำเนินงาน ในลักษณะการจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติ/พนักงานจ้างเหมาบริการ/บุคคลธรรมดา ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

การรับสมัครหรือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๘ (๑)

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 (2) ในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด

การสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่บุตร หลานและญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมูลนิธิครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้ายและบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ ศธจ.สป.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ