Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป.

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๔/๖๓

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอกเรื่อง ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๔/๖๓

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/2343 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/2270 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการทราบ จำนวน 1 เรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/2193 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กบค.สอ.สป.