Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป.

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งอำนวยการระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12995 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก เรื่อง ขยายเวลารับโอนข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 6 ตำแหน่ง เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ของนางขวัญนภา  วรพรรณ์)

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12576 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12488 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง