Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลปฏิบัติการ

กรมกิจการสตรีและครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” ปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564” หลักสูตรการบริหารธุรกิจระยะสั้น (Mini MBA Series) จำนวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Specialization Course) จำนวน ๒ หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร”