Author Archives: กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว5519 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว5090 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 4 ฉบับ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว5090 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 4 ฉบับ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว5072 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือของหน่วยงาน จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0201.3/ว4826 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/1884 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 1736 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 407 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02001/ว 10471 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563