Author Archives: กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 14092 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201./ว 13623 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ (3 เรื่อง)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201./ว 13789 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201./ว 13064 , 13065 , 13066 , 13067 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งเวียนหนังสือราชการบนเว็บไซต์สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.bga.moe.go.th

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 12682 ลว. 31 ก.ค.62 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/ว 302 ลว.29 ก.ค.62 เรื่องประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม (นายบาญี กออิด อัสซิบซี)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 10729 ลว. 27 มิ.ย.62 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 10728 ลว. 27 มิ.ย.62 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 3788 ลว. 11 มิ.ย.62

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0201.3/10687-10689 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 10294 ลว.19 มิ.ย.2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 10293 ลว.19 มิ.ย.2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0106/ว 856 ลว.10 พ.ค.2562 เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม