Author Archives: กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7398 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมทำบุญ จำนวน 3 ฉบับ 1.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอสนับสนุนการพิมพ์หนังสือที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 3.สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7397 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จำนวน 2 แห่ง 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7341 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 5 ฉบับ 1.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2.องค์การสวนสัตว์ 3.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 4.องค์การจัดการน้ำเสีย 5.กรมกิจการผู้สูงอายุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7025 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 4 ฉบับ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 4.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6852 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 การติดต่อราชการจำนวน 4 แห่ง 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 3.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6727 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 การติดต่อราชการ จำนวน 6 แห่ง 1.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.กรมบังคับคดี 5.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 6.การท่าเรือแห่งประเทศไทย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว 6726 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว6637 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประชาชนที่ครบวันหมดอายุ และแจ้งช่องการติดต่อราชการ ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6571 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 แจ้งช่องทางการติดต่อราชการ จำนวน 4 แห่ง 1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.กรมบังคับคดี 3.สำนักงานศาลปกครอง 4.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6337 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานราชการ จำนวน 3 แห่ง 1.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 3.กรมที่ดิน