Author Archives: bga_admin - Page 58

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2991 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3366 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3170 – 3173 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ฯ

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 18 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2990 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/ว 2735 – ว 2736 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง (การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง)

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์