Author Archives: bga_admin - Page 53

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/7967 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/7828 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/7365 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/7056 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่องการตีความนิยามคำว่า ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4